Tefla & Jaleel - Wir Sind Rap

Tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick... boom nigga...
Yeah.. our rhymes bust in english and in german
Yeah yeah, Tefla and Jaleel, Phla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.