Rod Stewart - The Killing of Georgie (Part I and II)

Oh yeah
In these days of changing ways
So called liberated days
A story comes to mind of a friend of mine

Georgie boy was gay I guess
Nothin' m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.