The Nixons - Happy Song (Make It Rain)

I would fly away
I would fly to heaven
Tip toe in the back
If I knew where it was at

I could smile this way
I could smile forever
Vision in m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.