Wiz Khalifa - I'm Gonna Ride

Sick a nigga run over switches states macking broads
Getting cake glocking mad glocking blast
Thought with the bitch nigga a quick escape
I move ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.