Sido - Bergab Remix

Das ist ein Leben im Viertel es geht nicht aufwärts nur bergab (Bergab, bergab, bergab)
Es ist das Leben im Viertel, das dir das überleben schwer mac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.