Sido - Ein Teil von Mir

Ich hab deine Mutter kennengelernt als ich noch ein Niemand war
Ich hatte nichts, ich hatte niemanden, doch Sie war da
Ich hab bei ihr gewohnt, die ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.