Sido - Goldjunge

Er ist momentan der umstrittenste Rapper, viele hassen ihn, viele mögen ihn,
Ja ehmm, und er hat am Freitag hier in Köln den Comet als bester Newcome...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.