Eminem - No Apologies

In my mind I'm a fighter, my heart's a lighter
My soul is the fluid, my flow sparks it right up
Arsenic writer, author with arthritis
Carpal tunnel, M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.