Tyrese - Ghetto Dayz

Yea, right
Compton, South Central Watts, Longbeach, Engelwood
(I'm reminiscing bout my ghetto dayz)
West Coast for life, live and die for this shit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.