Matt Mays - When the Angels Make Contact (Reprise)

You believe in what nobody else does
In your mind there's no time and a constant buzz
So disregard the master plan
It's a disaster man you better ride...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.