Christina Aguilera - Oh Holy Night

Oh holy night the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth, oh yeah
Now long lay the world in sin and error pining
Til...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.