Sunshine Anderson - Something I Wanna Give You

Sunshine, come on
Oh, oh, oh, oh, oh yeah
I wanna give you something
(There's something that I wanna give you)
Listen, baby

We hung tough like ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.