Chris Barber - My Old Kentucky Home

Turpentine, dandelion wine
Turned the corner and I'm doin' fine
Shootin' at the birds on the telephone line
Pickin' 'em off with this gun of mine
I go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.