Inger Marie Gundersen - But Beautiful

Love is funny or it's sad,
Or it's quiet or it's mad,
It's a good thing or it's bad,
But beautiful!

Beautiful to take a chance
And if you fall...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.