Kelis - Weekend

Oh, oh, it's the weekend! It's the weekend!
It's the weekend! And them freaks are comin'!
Oh yes them freaks are comin'!

This is my song, this is my ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.