Obie Trice - There They Go

Yeah!
Aye em you ready?
Herk, you got them thangs nigga?
You know
Detroit city

There they go
Those d-town boys, carry the calico
Whenever ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.