Shamur - Let the Music Play

(Let the music play baby)
(Music take control)

O na kar maan rupaiye wala bar bar ke na rajje
Bai na kar maan rupaiye wala bar bar ke na rajje
O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.