Ben Vereen - Magic to Do (from Pippin)

Join us Leave your fields to flower
Join us Leave your cheese to sour
Join us Come and waste an hour or two
Doo-dle-ee-do
Journey journey to a spo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.