Barbara Cook - When Did I Fall in Love?

When did I fall in love?
What night?
What day?
When did I first begin
To feel this way?
How could the moment pass?
Unfelt?
Ignored?
Where was...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.