Mick ralphs - Feel Like Makin' Love

Yeah, when the spirit moves you
You've got to feel it, baby

Baby, when I think about you
I think about love
Darlin', I don't live without you
And you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.