Letzte Instanz - Sonne

Wo Lilien blüh'n im finstern Mondeslicht
Da willst du sein, doch bist du nicht
Wo Rosen blüh'n im schönsten Sonnenschein
Da bist du nicht, doch wil...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.