Pitbull - Get Crunk (Freestyle)

Once again up in that south from my motherfucking mouth
And creeping up on y'all niggas like a motherfucking mouse
Stepping on these tracks like fag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.