Alex Megane - Little Lies

[Chorus]
Tell me lies, tell me sweet little lies,
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh no, no you can't disguise;
Tell me lies, tell me swee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.