No Justice - Don't Walk AwayWritten by: Stephen Allen Davis / Boo Hewerdine


Confrontation ain?t your thing

You say that laying blame won?t do no good now

So before you go a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.