Dinah Eastwood - Hungry Like the Wolf

Dark in the city night is a wire
Steam in the subway earth is afire
Do do do do do do do dodo dododo dodo
Woman you want me give me a sign
You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.