Cindy Morgan - Come Home

Oh yey yea yeey
Oh yeee
I'm coming home baby just hold on
Yeah

Oh yey yeah yey
Oh yeah
I'm coming home (yeah)
There was a time when all I wan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.