Shaggy - Shut Up and Dance

Yeah yeah yeah yeah
London girls a nuh ready fi this (London)
Brooklyn girls a nuh ready fi this (Brooklyn)
Jamaican girls a nuh ready fi this

M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.