Diddy - Come to me

Come to me, I can be, what you need, ooh baby
It's Bad Boy, b****
Do it, do it, do it, do it
Do it, do it, do it, do it (It feels good to be back, I m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.