Busta Rhymes - Wait (The Whisper Song)

Remix, Free
Remix, Busa Bus
Missy
Lil Scrappy lets go

Hey Shorty
I like the way you ass it up
I'm only whisperin' 'cause I'm just tryin' to fu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.