Alex Megane - Hurricane

We were layin' on the whitest sand
Oh.. sun above us in a foreign land
Seemed like you and me
Could wait forever
Oh...but the clouds pulled in and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.