El Arrebato - A lo Mejor

Hay un espacio en esta vida
Que no se llena con caricias
Es la extensión de tu materia
La región que no se encuentra

Hay un espacio en este tiempo
Es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.