Udo Lindenberg - Kleiner Junge

Als er ein kleiner Junge war
Und mal nix essen wollte, sagte Ma
Dass viele Kinder hungrig sind und sterben
Er war so geschockt und dachte: so'n Wah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.