Singing Melody - Let Me Love You

Mmmm ..... Mmmmm.... Yeah....Mmmmm....Yeah, Yeah, Yeah
Mmmm...Yeah....Mmmm..... Yeah, Yeah

Baby I just don't get it
Do you enjoy being hurt?
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.