Chamillionaire - Weather Man

Big Swangaz and Vouges
Them 20 inches sittin low
We Ball 24's 7's all that we know
Screens and neon lights gon show
When my trunk unlock pop and s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.