Blackbox - Ride on Time

Ooh, doin' the ride on
Uhh, uhh, doin' the ride on
Put a hump in your back
Shake your sacroiliac
And ride on
Let's take a ride

Ride on
Baby d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.