B.B. King & His Orchestra - You Upset Me Baby

Well she's thirty-six in the bust
Twenty-eight in the waist
Forty-four in the hips
She's got real crazy legs
You upset me baby
Yes you upset me b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.