Hayes Carll - Down the Road Tonight

Thrifts store cowboys
Five and dime junkies
Red dirt plow boys
Asphalt monkeys
Holly rollers
Signal callers
Truck stop angels
Backstreet brawle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.