Roy Buchanan - Shotgun

I said shotgun shoot 'em 'fore he run now do the jerk baby do the jerk now.
(Hey).
Put on your red dress and then you go down yonder.
I said buy yours...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.