The Wreckers - Hard To Love You

Why do they make it hard to love you
Why can't they even start to try
'Cause now I feel the bridge is burnin'
Oh oh
And all the smoke is in my eye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.