Aceyalone - Haiku d'Etat

Aceyalone:
It's not a problem that I can't fix
'cause I can do it with my bag of tricks
they're playing for keeps and for kicks
but they're building w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.