Martha Munizzi - O Little Town of Bethlehem

Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.