Jon B - Stronger Everyday

Oh, yeah,
Yeah did you see these scars,
Trying to get through this flesh
Making its way to my heart
Wanting to destroy what's left.
Watch your so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.