Talib Kweli - Ghetto Show

Ghetto to ghetto, backyard to yard
We tear it up y'all, bless the mic with the gods
Precious metals round our necks and arms
We tear it up y'all, b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.