Joel Grey - I'll Build a Stairway to Paradise

All you preachers
Who delight in panning the dancing teachers,
Let me tell you there are a lot of features
Of the dance that carry you through
The...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.