Pitbull - 305 Anthem

It's that little Chico Pitbull
This my way of letting my city know
That I'd ride for em! I'd cry for em!
Bust five for em! And most of all,
FUCKING D...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.