Lil Wayne - Hoes

Hoes!
Lets just talk about hoes!
Can we talk about hoes hoes!

Hoes!
Lets just talk about hoes!
Can we talk about hoes hoes!

Lets go

You g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.