Adina Howard - Wanna Be

()Wanna be
You just a wanna be
Know that's a wanna be
Over here tryna be a thug and shit

I'm so tierd
Of all these nigga tryna play like they thugs
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.