Rihanna - P.S. (I'm Still Not Over You)

What's up?
I know we haven't spoken for a while
But I was thinkin' 'bout you
And it kinda made me smile
So many things to say
And I'll put 'em in a le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.