Adam Hood - I Wanna Be With You

Put down the cigarettes
Don't take those sleepin' pills
Stay up and talk to me
Cause I wanna be with you

Nobody's callin me
There's nowhere to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.