Sleepy Brown - I Can't Wait

[Sleepy Brown]
This is dedicated to the lover (to the lover)
In you... In you... In you
I can't wait, I can't wait
I can't wait, no can't wait

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.